Trắc nghiệm 8 loại trí thông minh (Howard Gardner)

Trắc nghiệm 8 loại trí thông minh (Howard Gardner)

Theo Gardner, trí thông minh (intelligence) được ông quan niệm như sau “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa” và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ. Tại Việt Nam, Giáo sư Sử học Dương Trung Quốc cùng nhiều nhà nghiên cứu khác cũng đã công nhận sự đúng đắn của lý thuyết này. Thông qua bài test chúng ta xác định được trí thông minh thế mạnh của mình.

Miễn phí

Thông tin bao gồm:

Số lượng bài test: 01

Xem kết quả miễn phí

Lượt test : 1