Đánh giá nghề Tài chính - Kế toán

 20 Câu
 5 phút

Tài chính, kế toán,  kiểm toán, tài chính, đầu tư là những công việc thuộc lĩnh vực làm viên liên quan tới con số dữ liệu tại các phòng ban Tài chính kế toán, tài chính doanh nghiệp hoặc các công ty chuyên Tài chính, kiểm toán, chứng khoán…