15/09/2022
325

[Toàn Quốc] Sự Kiện Hướng Nghiệp Đào Tạo & Kết Nối Các Tài Năng Trẻ "Sea Youth Leaders Connect" 2022 (Tăng Cơ Hội Làm Việc Tại Các Công Ty Đa Quốc Gia) (Miễn Phí Tham Dự)

[Toàn Quốc] Sự Kiện Hướng Nghiệp Đào Tạo & Kết Nối Các Tài Năng Trẻ "Sea Youth Leaders Connect" 2022 (Tăng Cơ Hội Làm Việc Tại Các Công Ty Đa Quốc Gia) (Miễn Phí Tham Dự)