30/04/2020
107

COURSERA MIỄN PHÍ nhiều khoá học đến hết 31/5

COURSERA MIỄN PHÍ nhiều khoá học đến hết 31/5


Cơ hội không thể bỏ lỡ các bạn ơiii

Coursera miễn phí các khóa học về Content, Marketing, Ngôn ngữ, Tâm lý học, Y tế công, Phát triển cá nhân, Công nghệ máy tính, AI, Khoa học dữ liệu. Các khóa học được dạy bởi nhóm trường top đầu thế giới như Yale, Stanford, đại học Pennsylvania hay thậm chí cả các tập đoàn như Google và Amazon.

✅Để đăng ký khóa học:
- Nhấp vào link khóa học
- Chọn ‘Enroll for free’
- Chọn ‘Full Course - No Certificate' (Không lấy bằng thì Free)
KINH DOANH - MARKETING - FINANCE
1. - Marketing Analytics: https://bit.ly/2K1Yvik
2. - The Strategy of Content Marketing: https://bit.ly/3efJWpa
3. - Personal & Family Financial Planning: https://bit.ly/2VqFz1U
4. - Managing the Company of the Future: https://bit.ly/3cpx66f
5. - Becoming a changemaker: Introduction to Social Innovation: https://bit.ly/2K1LipC
6. - Communication Strategies in the Virtual Age: https://bit.ly/2yWFn30
7. - Design: Creation of Artifacts in Society: https://bit.ly/2RzuD0N
8. - The Science of Success: What Researchers Know that You Should Know: https://bit.ly/3b32Y08
9. - Teamwork Skills: Communicating Effectively in Groups: https://bit.ly/34wWlR1
10. - New Models of Business in Society: https://bit.ly/2XxXjLI
11. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills: https://bitly.com.vn/SFr35
12. The Manager's Toolkit: A Practical Guide to Managing People at Work: https://bitly.com.vn/YbyVJ
13. Social Media Marketing Specialization: https://bitly.com.vn/bKmmE
14. Innovation Management: https://bitly.com.vn/3Gid5
____________
II. PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN - PSYCHOLOGY

15. De-Mystifying Mindfulness: https://bit.ly/3ejCOYL
16. Think Again I: How to Understand Arguments: https://bit.ly/2VtmTP0
17. The Arts and Science of Relationships: Understanding Human Needs: https://bit.ly/3b6fE6m
18. Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential: https://bit.ly/2V2zVnG
19. Healing with the Arts: https://bit.ly/2wArgPX
20. Introduction to Personal Branding: https://bit.ly/3bgW6vW
21. Creative Problem Solving: https://bit.ly/3a3ARwk
22. Exploring Emerging Technologies for Lifelong Learning and Success: https://bit.ly/34vFNcl
23. Creative Thinking: Techniques and Tools for Success: https://bit.ly/2Rvfdun
24. Sit Less, Get Active: https://bit.ly/2K1ztA0
25. How to Write a Resume (Project-Centered Course): https://bit.ly/2JXjJhn
26. Successful Career Development: https://bit.ly/3egLEqd
27. Converting Challenges into Opportunities: https://bit.ly/34ugiYX
28. How to Get Skilled: Introduction to Individual Skills Management (Project-Centered Course): https://bit.ly/3ekuYhB
29. Applying to U.S. Universities: https://bit.ly/2Vpuluz
30. How to Apply to College: https://bit.ly/2K2AEik
31. Buddhism and Modern Psychology: https://bitly.com.vn/qE4Rg
32. Introduction to Psychology: https://bitly.com.vn/KZ0D6
33. Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects: https://bitly.com.vn/qPrLP
34. Financial Markets: https://bitly.com.vn/fPGa2
._______________
III. NGÔN NGỮ

35. First Step Korean: https://bit.ly/2VmtqeA

36. Chinese for Beginners: https://bit.ly/2wyZ0x6

37. Tricky American English Pronunciation: https://bit.ly/2yWh5pO

38. Writing English at University: https://bit.ly/2Xvmuyn
I
39. English for Career Development: https://bitly.com.vn/W02mR

40. English for Business and Entrepreneurship: https://bitly.com.vn/aHPKd
___________
IV. KHOA HỌC XÃ HỘI

41. How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered Course): https://bit.ly/3b7ze23

42. U101: Understanding College and College Life: https://bit.ly/34ycOon

43. Social Psychology: https://bitly.com.vn/PrD2l

_____________
VI. KHOA HỌC DỮ LIỆU (DATA SCIENCE)

62. Probability and Statistics: To p or not to p?: https://bit.ly/3a4g9wj

___________
VII. KHOA HỌC MÁY TÍNH - LẬP TRÌNH (COMPUTER SCIENCE)

63. Introduction to Programming with MATLAB: https://bit.ly/2V2ogoQ

64. C++ For C Programmers, Part A: https://bit.ly/3cbjcnZ

65. Computer Vision Basics: https://bit.ly/2Rz8MXh

66. Code Yourself! An Introduction to Programming: https://bit.ly/2xsIkaW

67. Build Your First Android App (Project-Centered Course): https://bit.ly/2yWHfsy

68. Algorithms, Part I: https://bit.ly/3b5kyR5

69. Algorithms, Part II: https://bit.ly/2VqHEee

70. Analysis of Algorithms: https://bit.ly/2V50etG

71. Computer Science: Algorithms, Theory, and Machines: https://bit.ly/2VCpRkD

72. Computer Science: Programming with a Purpose: https://bit.ly/2VqHGCS

73. Industrial IoT on Google Cloud Platform: https://bit.ly/34uhzzd

74. Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals: https://bit.ly/3ceLKNw

75. Introduction to TCP/IP: https://bit.ly/3a1tAgx

___________
VIII. CÔNG NGHỆ, AI, MACHINE LEARNING

76. Machine Learning: https://bitly.com.vn/0to5l

77. Machine Learning for Business Professionals: https://bit.ly/2V3UUql

78. Building Conversational Experiences with Dialogflow: https://bit.ly/2wzn8jc

79. Industrial IoT on Google Cloud Platform: https://bit.ly/34uhzzd

80. Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals: https://bit.ly/3ceLKNw

81. Introduction to TCP/IP: https://bit.ly/3a1tAgx

82. AWS Computer Vision: Getting Started with GluonCV: https://bit.ly/3ehmLLm

83. Introduction to Cloud Identity: https://bit.ly/3ekpcfS

84. Cloud Computing Basics (Cloud 101): https://bit.ly/3a2awPq

85. Developing AI Applications on Azure: https://bit.ly/2RBu6f0

86. Getting Started with AWS Machine Learning: https://bit.ly/2y9kOju
========
Nguồn: FB Tuyen Le